Menu

Presentation Titles Thematically

Esitysten otsikot teemoittain

2010-2014

 

1853_DSC0156Economy, technology & society in long-term development / Talouden, teknologian & yhteiskunnan pitkän aikavälin kehitys

 • “Global challenges”, Globaalit haasteet
 • “The Driving Forces of the Future – What Should We Expect”, Tulevaisuuden ajurit – mihin meidän tulee varautua
 • “The Upcoming 6th Wave: Surfing the Next 40 years of Global Change”, Tuleva 6. aalto: Globalin muutoksen seuraavat 40 vuotta
 • “The 6th Wave and the Growth Areas”, 6. aalto ja kasvun painopisteet
 • “The Upcoming 6th Wave: Understanding the Pattern of the Future”, Tuleva 6. aalto: Tulevaisuuden kaavan ymmärtäminen
 • “The 6th Wave of Development: What Are the Driving Forces of the Future?” Kehityksen 6. aalto: mitkä ovat tulevaisuuden kehityksen ajurit?
 • “Understanding the Next 40 Years – Kondratieff Waves and the Paradigm Shift”, Seuraavan 40 vuoden ymmärtäminen – Kondratieff aallot ja paradogman muutos
 • “The 6th Wave: The Next Socio-economic Wave”, 6. aalto: Seuraava sosioekonominen aalto (2010-2050)
 • “How to do 6th Wave Research?”, Kuinka tutkia 6. aaltoa?
 • “How to Surf on the 6th Wave?” Kuinka surffata 6. aallolla?
 • ”The 6th Wave, Changes in Society and Human Being”, Kuudes aalto, yhteiskunnan muutos ja ihminen
 • “Systemic Change and the 6th Wave: a View into the Future”, Systeeminen muutos ja kuudes aalto: näkymä tulevaisuuteen
 • “The 6th Wave and the Inevitable Increase of Services”, 6. aalto ja palveluiden pakkokasvu
 • “The 6th Wave , Finland and the Miracle of Silicon Valley”, 6. aalto, Suomi ja Piilaakson ihme

 

-Outlining the Future, Making Use Futures Research & Risk Management / Tulevaisuuden hahmottaminen, tulevaisuudentutkimuksen hyödyntäminen & riskien hallista

 • ”The Outlook for the Future”, Katsaus tulevaisuuteen
 • “The Challenges of the Future”, Tulevaisuuden haasteet
 • ”Step Marks of the Future”, askelmerkkejä tulevaisuudesta
 • “Where Are We Going and What Does It Require of Us?” Mihin olemme menossa ja mitä se meiltä vaatii?
 • “The End of Globalization?” Globlisaation loppu?
 • “Throughout Thinking and Knowing About the Future”, Kokonaisajattelu ja tulevaisuudesta tietäminen
 • “Taming the Dragon: Risk, Chaos and the Loss of Security”, Lohikäärmen kesyttäminen: Riski, kaaos ja turvallisuuden menettäminen
 • “Is the World Changing? Case Allianz”, Muuttuuko maailma? Esimerkkinä Allianz
 • “Looking Back to the Future –  the Right Solutions by Anticipation”, Ennakoimalla oikeita ratkaisuja
 • “Drivers for Change Towards 2030: Some Observations”, Muutokset ajurit kohti 2030: huomioita
 • “Responsibility for the Future in Words and Deeds”, Tulevaisuuden vastuullisuus sanoina ja tekoina
 • “Scenario Thinking, Skenaario ajattelu
 • “Basics of the Foresight System”, Ennakointijärjestelmän perusteet
 • “Understanding Entities as the Basis for Futures Research – the Views of Pentti Malaska”, Kokonaisuuksien ymmärtäminen tulevaisuuden tutkimuksen lähtökohtana
  – Pentti Malaskan näkökulmia
 • “Radical Risk Management – Futures research methods in risk management”, Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät riskien hallinnassa
 • “Risk Inherent of Digitalization”
 • “The Role of External Resources in the Point of View of Futures Research”, Ulkoisten resurssien rooli tulevaisuudentutkimuksen näkökulmasta
 • Introduction to Futures Thinking and Corporate Foresight”, Johdatus tulevaisuusajatteluun ja yritysten ennakoimiseen

-Visionary & Strategic Leadership / Visionäärinen & strateginen johtaminen

 • Markku in action”Visionary Leadership”, Visionäärinen johtaminen
 • “How to Reach a Vision?” Miten visioon päästään?
 • A Company as a Part of the Future World”, Yritys osana tulevaa maailmaa
 •  “Foundation of Being a Futurist in the Corporate Environment: Case Allianz”, Perusta futuristina olemiseen yritysympäristössä: Esimerkkinä Allianz
 • ”Human Resources Management That Creates New and Builds Success”, Uutta synnyttävä  ja  menestystä  rakentava  henkilöstöjohtaminen
 • ”The Future Role of Acquisition”, Hankintatoimen rooli tulevaisuudessa

-Work, Employment & Skill / Työ, työelämä & osaaminen

 • “How Will We Understand Work in the Future?”, Kuinka ymmärrämme työn tulevaisuudessa?
 • “Professional Skills of the Future – How the Conditions and Context of Skill Are Changing”, Tulevaisuuden työelämätaidot –miten osaamisen ehdot ja konteksti ovat muuttumassa
 • “Megatrends of the Future and Prolonging Working Careers”, Tulevaisuuden megatrendit ja työurien pidentäminen

-Education / Koulutus

 • “Schools in the Future”, Tulevaisuuden koulu
 •  “Future Challenges for Education”, Tulevaisuuden haasteet koulutukselle
 • “The 6th Wave and the Next Big Leap of the Education Sector”, 6. aalto ja koulutussektorin seuraava iso loikka
 • ”Future Driving Forces and the Challenges of Education”, Tulevaisuuden liikevoimat ja koulutuksen haasteet

-Finland / Suomi

 • “Where is Finland Headed?” Mihin Suomi on menossa?
 • “Keys to Finland’s Success in the EU”, Suomen menestymisen avaimet EU:ssa
 • “How to View the Future: The 6th Wave and the Opportunities of Finland”, Miten katsoa tulevaisuuteen: kuudes aalto ja Suomen mahdollisuudet
 • “The Challenge of Entrepreneurship for Finland”, Yrittäjyyden haaste Suomelle
 • “Finland In The Perspective of Values”, Suomi arvojen näkökulmasta

 

-Trends1853_DSC0368 / Trendit

 • “Trends for the Future”, Tulevaisuuden trendit
 • “Megatrends”, Megatrendit
 • “Global Trends and Travelling”, Globaalit trendit ja matkailu
 • “The World in the 2010s – thinking ahead to trends and developments challenging the following decade”, Maailma 2010-luvulla –  Seuraavan vuosikymmenen trendit ja kehityssuunnat haastavat tulevaisuusajatteluun

 

 

-Media

 • “The Global Forces of Change and the Future of Media”, Globaalit muutosvoimat ja median tulevaisuus

-Creativity / Luovuus

 • What is and is not a creative economy?” Mitä on ja ei ole luova talous?
 • “How do we find the cornerstones of competitiveness? Onwards from the Sparkle of Creativity”, Miten löydämme kilpailukyvyn kulmakivet? Luovuuslöpinöistä eteenpäin
 • ”K-Wave and the Cycles of Creativity: Perspectives on How New is Born”, K-aalto ja luovuuden syklit: näkökulmia siihen miten uutta syntyy
 • ”Bahama-brothers in action”, Bahama-veljet toiminnassa

-Environment /Ympäristö

 • ”Future Resource Crises”, Tulevaisuuden resurssikriisit
 • ”Global Change and the Future of the Earth”, Globaali muutos ja maapallon tulevaisuus
 • ”The Challenge of the Whole: Creating system policies to tackle sustainability”, Yhteinen haaste: Kestävänkehityksen mukaisten menettelytapojen järjestelmän luominen
 • “Climate Change & Resource Scarcity – the Case of Emergency Action”, Ilmastonmuutos & resurssien niukkuus – Hätätoimenpiteitä
 • “How the World Is Changing and What Does This Imply for Sustainable Development?” Kuinka maailma on muuttumassa, ja mitä se tarkoittaa kestävänkehityksen kannalta?
 • “The 6th Wave and the Potential of the Green Sector”, Kuudes aalto ja viheralan potentiaalit

-Forest Industry & Bioeconomy / Metsäteollisuus & bioekonomia

 • “The 6th Wave, the Resource Crisis and the Forest Industry”, Kuudes aalto, resurssikriisi ja metsäteollisuus
 • “Forests and the Next Economic Stage of Development”, Metsät ja talouden seuraava kehitysvaihe
 • “The 6th Wave and Renewal of Forest Industry”, 6. aalto ja metsäteollisuuden uudet tuulet
 • “Approaching The X-Event in The Forest Industry:
  A Case Study”, Ääritapahtuman lähestyminen metsäteollisuudessa: Tapaustutkimus
 • “Drivers for Transitions to the Bioeconomy”, Bioekonomian muutoksen ajurit
 • “Opportunities of Forestry Expertise in the 6th Wave”, Metsäosaamisen mahdollisuudet 6. aallossa
 • “The 6th Wave & The Transformation of the Finnish Industrial Structure and the opportunities of Forestry Expertise”,  6. aalto & Suomen teollisen rakenteen murros ja metsäosaamisen mahdollisuudet
 • “The 6th Wave – The Future of Forest Cluster”, 6. aalto –metsäklusterin tulevaisuus
 • “The 6th Wave: The  Presentation of the Finnish Forest Industries Federation”, 6. Aalto: Metsäteollisuuden haasteet

1853_DSC0351

-Finance / Finanssi

 • “The Economic Future Perspectives”, Talouden tulevaisuuen näkökulmat
 • “The Future of the Financial Sector”, Finanssialan tulevaisuus
 • “What After the Crisis?”, Mitä kriisin jälkeen?
 • “Global Future of Sustainable Economics”, Kestävän talouden globaali tulevaisuuskuva
 • ”Economic Crises of the Future: economic screnarios of the new (dis)order”, Tulevaisuuden talouden kriisit: skenaarioita uudesta talouden (epä)järjestyksestä
 • “The Future of Financial Services”, Finanssipalvelujen tulevaisuudesta
 • “Economics: Centered on People and Nature”, Talous: ihminen ja luonto
 • “Can We Seize the Business Opportunities in a Changing World”, Kuinka tarttua muuttuvan maailman liiketoimintamahdollisuuksiin
 • “Challenge of Strategic Foresight in Global Financial Companies”, Globaalin finanssiyrityksen strategisen ennakoinnin haasteet
 • “The Challenges of Strategic Foresight for Global Financial Companies”, Globaalin finanssiyrityksen strategisen ennakoinnin haasteet
 • “Foresight in the Company’s Strategic Planning. Case Allianz”, Ennakointi yrityksen strategisessa suunnittelussa: Esimerkkinä Allianz
 • “Separating the Wheat from the Chaff – the Future of Insurance Industry”, Erottaminen jyvät akanoista – Vakuutusalan tulevaisuus
 • “Values as the Success Factor in Companies – the importance of corporate culture in the changing environment”, Yrityksen menestystekijänä  arvot – yrityskulttuurin merkitys muuttuvassa toimintaympäristössä
 • “Conclutions of the 6th Wave Project and Key Themes of the Financial Sector”, 6. aalto hankkeen johtopäätöksiä ja finanssialan avainteemat

 

-Welfare, Health & Consumer Behavior / Hyvinvointi, terveys & kuluttajakäyttäytyminen

 • ”Global Change and Human Being”, Globaalimuutos ja ihminen
 • ”Welfare by Sustainable Growth”, Kestävällä kasvulla hyvinvointia
 • “Reforming Welfare and Future of the Service – what we know about the future; how can we impact on it?”  Uudistuva hyvinvointi ja palvelujärjestelmän tulevaisuus – mitä voimme tulevaisuudesta tietää; miten voimme siihen vaikuttaa?
 • ”Welfare for Municipalities”, Hyvinvointia maakuntaan
 • “Remembering the World: Food Etiquette for the Future,
  Dinner’s Ready!
  l”, Tulevaisuuden ruokaetiketti: Päivällinen valmis!!
 • ”Future Consumer Behavior, Food Consumption and Consumer Communication”, Tulevaisuuden kuluttajakäyttäytyminen, ruoankulutus ja kuluttajaviestintä
 • ”Changes in the Consumer Behavior”, Kuluttajakäyttäytymisen muutoksista
 • “How Will We Travel in the Future?” Kuinka liikumme tulevaisuudessa?

 

escort bayan
bdsm porn big tits porn